EN 60255-6 PDF

Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия. Заглавие на български Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 1: Общи изисквания IEC Заглавие на английски Measuring relays and protection equipment - Part 1: Common requirements Област на действие на български IEC определя общи правила и изисквания, приложими за измерване на релета и защитно оборудване, включително всяка комбинация от устройства за видове схеми за защита на електроенергийната система, като например оборудване за контрол, мониторинг и технологичен интерфейс, за да се осъществи уеднаквяване на изискванията и изпитванията. Обхваща всички измервателни релета и предпазни средства, използвани за защита на околната среда в рамките на електроенергийната система.

Author:Akinokinos Tojakasa
Country:Japan
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):16 September 2019
Pages:195
PDF File Size:20.39 Mb
ePub File Size:3.57 Mb
ISBN:329-3-54264-545-9
Downloads:81820
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DoraСтандартът е наличен на PDF файл и на хартия. Заглавие на български Измервателни релета и защитни съоръжения. Част Изисквания за безопасност на продукта IEC Заглавие на английски Measuring relays and protection equipment - Part Product safety requirements Област на действие на български IEC описва изискванията за безопасност на продуктите за измервателни релета и защитни съоръжения с номинално променливо напрежение до V с номинална честота до 65 Hz, или номинално постоянно напрежение до V.

Над тези граници IEC е приложим за определяне на изолационните разстояния през въздух и по повърхност и изпитване на издържано напрежението. Този стандарт разглежда подробно съществените изисквания за безопасност, за да се сведе до минимум риска от пожар и рискове, причинени от токов удар или нараняване на потребителя. Тази нова версия включва следните значителни технически промени по отношение на предишното издание: - Премахване на таблици и диаграми, които са от други стандарти, и се отнасят директно към основния стандарт; - Всички аспекти на IEC са покрити и този стандарт ще бъде отменен.

Област на действие на английски IEC describes the product safety requirements for measuring relays and protection equipment having a rated a. Above these limits, IEC is applicable for the determination of clearance, creepage distance and withstand test voltage.

This standard details essential safety requirements to minimize the risk of fire and hazards caused by electric shock or injury to the user. This new edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: - the removal of tables and diagrams which are from other standards and referring instead directly to the source standard; - all aspects of IEC have been covered and this standard will be withdrawn.

Технически комитет.

EARLY HARVEST BY BIENVENIDO SANTOS PDF

IEC 60255-6

.

MAKITA NHP1300S PDF

184756 EMR6-N1000-N-1

.

FISTFUL OF TOWS 2 PDF

BS EN 60255-1:2010

.

EL ZUMBIDO Y EL MOSCARDON PDF

BS EN 60255-6:1995

.

Related Articles