KARMOS DIAGNOSTIKA PDF

Tygozshura Kad delnais pradetu teketi gyvybine, gydancioji energija reikalinga inicijacija kitaip delnais gali teketi, jei jos turite pakankamai tik bioenergija, -tai ne Reiki. Beje, nieks nieko nesistengia paryti Ir kokia mano tolesnio gyvenimo ateitis? Ar galima visa laika buti nepatenkintam savimi? Net ne dalintis,o kas daugiau atiduos.

Author:Shaktiran Shagrel
Country:Canada
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):26 November 2019
Pages:175
PDF File Size:2.51 Mb
ePub File Size:8.69 Mb
ISBN:864-6-56177-689-9
Downloads:75197
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZuluramarIr kiek iuo grivanios bties momentu mogus pasis tengia isaugoti meil Krjui, kuo laimingesnis jauiasi ir kuo stipresn meils blyksn jauia prisiliesdamas prie nauj mogikj vertybi, tuo didesn skausm po kiek laiko jis turi pajusti, kad neprisirit prie j visa siela!

Taiau esama kani ir esama kankinimosi. Ir jei mogus yra pasirengs apginti meil, j isaugoti, tai katastrofa virsta varybofnis, per kurias mogus tobulja, o nelaim tampa tarsi treniruot.

Kuo stipresnis mogus, kuo didesnis jo smoningumas, tuo maiau jam ans igyventi, jei jo vidin orientacija neteisinga. Deja, tvams daniausiai rpi, kaip iugdyti vai kams tokias savybes, kurios tutuojau atne skm. Pasirodo, kad mogus ilikt mogumi ir tapt dar mogikesnis, reikia daniau kartoti, kad jis mogus tik iorikai, o jo viduje - Dievikumas, ir tas Dievikumas yra amina meil, ir kaip bit kaupia med, taip ir mogus gimsta tam, kad kaupt t jausm savo irdyje.

Ir kuo realiau mogus Dievikum jaus savo irdyje, tuo jis taps mogikesnis. Grtu prie laiko temos ir prie ateities. Reikjo pas j vaiuoti ligonin. Kai suinojau, kad jis verslininkas, be to, stambus, nutariau pas j nevaiuoti. Tokius mones gydyti daniausiai bna bepras mika. Jie imasi visokiausios veiklos, tik jokiu bdu nenori keistis patys.

Kur laik pabuv lyderiais, pajut, kad savo valios, sumanumo, intelekto dka visk pasiek, jie neino, kad ta valia, sumanumas, intelektas virsta kilpa, jei jiems meil neduoda peno. Todl jei toks mogus ir kreipiasi mane, tai tik iekodamas mading gydymo priemoni, ir gydysis tarsi nurydamas tablet, kartu naudodamas dar gydymo bdus. Prisimenu, kart buvau papraytas pairti mog, specialiai atvykus i Kanados. Gydytojai pasak, kad jam liko gyventi tik kelios savaits.

Atrodo, jis sirgo smegen viu. Kai jis paskambino, duris atidar ir leido j vidun mano pastamas, buto eimininkas. Man apie tai pasak vliau. Taiau kai jis jo kambar, a pavelgiau jam akis ir supratau, kad ia man nra kas veikti. Tuo ms pokalbis ir baigsi. Kai mane kreipiasi viu sergantis ligonis ir klausia, ar galima po mans kreiptis gydytojus, a atsakau, kad jei padtis kritin, reikia inaudoti visas priemones tai padiai itaisyti.

Nei dieta, nei vaistai, nei chemijos terapija, nei vitinimas, - viskas gali visikai nepadti, jei mogus tuo paiu metu vidujai nepasikeit. Ir prieingai, jie gali bti itin efektyvs arba visai nereikalingi, jei mogus suvok teising krypt. Pamenu, prie kelet met viena pacient pasakojo: - Man prasidjo limfogranulomatoz.

Daktarai paskyr chemijos terapij. Analizs rod, kad bkl prasta, mano ird nuolat grau baim. Taiau kart a pasiirjau serganius viu vaikus, man staiga taip j pagailo, irdyje pajutau toki meil jiems, kad labai susigdau dl savo baims, dl nepasitenkinimo aplinkiniu pasauliu ir savimi. A pagalvojau: "Jie, tokie mai, turs mirti, o a dl savs darau tragedij.

Gydytojai turjo atsisakyti io gydymo, taiau a ir taip pasveikau. Prisimenu, man vienas mogus paskambino i Jakutijos. Paskui jie detaliau j apirjo ir nustat, kad inkstas yra, bet labai maas, susiraukljs ir, sprendiant i visko, nedirba. Paguld jie t mog ligonin, paskyr operacijos dien. Taiau operacijos nepadar, nes chirurgui m skaudti rank. Operacija buvo atidta dviem savaitms. Paskirt dien chirurgas mai susirgo ir operacij vl atidjo.

Trei kart vl nutiko tas pat. Jei inkst bt paalin, blokuot galjo pasireikti insultu ar aklumu. Tokia galinga susinaikinimo programa atsirado dl to, kad mgote smerkti, niekinti mones, visuomen ir aplinkin pasaul, o isikerojo noras smerkti dl to, kad nuo vaikysts jus mok remtis principais, tikslais, viesia ateitimi, - laikantis tokios pasauliros noras smerkti kitus ir paskui udyti vis didja ir neivengiamai virsta susinaikinimo programa.

Taiau i pri gimties js esate gerairdis ir, nors psichologin pasaulio suvokim aukltojai jums ikraip, js pasistengte irdyje isaugoti gerum, todl, viena vertus, gavote lig, kita vertus likote sveikas, ir susiraukljs inkstas tarsi sum save neteising pasaulir, pasireikiani per js emocijas.

Tad, jei inkstas jums dideli problem nekelia, neskubkite jo paalinti. A nusprendiau pas j nuvaiuoti, kai suinojau diagnoz. Jis sirgo plaui viu. Ligonins palatoje pamaiau iblykus, ikankint mog. Taiau buvo matyti, kad jo protas ir valia n kiek nenusilp. Taiau kuo ilgiau ir stipriau vadovaudavots intelektu ir gabumais, tuo skausmingiau igyven davote kiekvien neskm.

Kuo daugiau reikms mogus priskiria intelektui ir gabumams, tuo labiau jis stengiasi kont roliuoti kiekvien situacij, pamirdamas, kad jo valia visada bus antroje vietoje! Pamau brsta konfliktas su visu pasauliu ir su Visata. Kadangi savo ego iklimas pirmon vieton, noras valdyti vis aplinkin pasaul prasideda nuo ms smons ir kno, tai pirmiausia i auktybi eminama smon, o paskui knas. I pradi atsiranda neskms, nelogiki nemalonumai, skriaudos, ir jei mogus iuos pirmus signalus teisingai su pranta, jis dar gali susibalansuoti.

Taiau jei vidujai mogus ne tik kad neatsisako situacijos kontrols, bet ir dar labiau j stiprina nervindamasis, perteks nepasitenkinimo aplinkiniu pasauliu, tada "kilpa" dar daugiau usiveria. Per atgail idildyti nuoskaudas, nebepykti ant aplinkinio pasaulio, ant artimj ir savs. Ir melstis, kad meil Dievui jums bt didiausia laim. Ligonis mane puikiai suprato. Ir msi perkratinti save, taiau a jauiau, kad vidujai jis nesikeiia.

Kakas pa smonje jam neleido jaustis antraeiliu ir priklausomu nuo Aukiausiojo valios. Jo biolaukas pamau lyginosi, darsi vis varesnis. Prieraios prie gabum, intelekto, tobulybs vis majo. Taiau situacija nesitais. Liko dar viena prieraia prie ateities. Ir vis dlto kaskart, kai testavau, matydavau: prieraia prie ateities tebra grsminga. Ir ia a jauiausi bejgis. Kak ji reik, o k, a negaljau suvokti.

Matydamas, kad nesugebu to padaryti, pamginau kreiptis kitus specialistus. Viena mano pastama, aukto lygio ekstrasense, man siningai prisipaino: - Nieko nesuprantu. Jauiau, kad persidirbu, kad usikroviau pernelyg didel nat. Taiau man lengviau bt buv paiam numirti, negu irti j, ltai gstant. Plauiai valsi, taiau daug blogiau pradjo dirbti inkstai. Organizmas liovsi prieintis ligai. Liepos pabaigoje jis mir. Stengdamasis j igelbti, pastebjau, kad juo daugiau dedu pastang, juo rykja ir mano organizme toki pat kaip jo proces uuomazgos.

Prisiminiau, kaip prie atuonerius metus vienoje kompanijoje, kur buvo keletas ekstrasens, mes aidme diagnostika. Vienas ekstrasensas staiga man pasak: - O js mirties prieastis bus plauiai. A nenustebau. Prie por met per kelis mnesius tris kartus sirgau plaui udegimu. Kai mokiausi Suvorovo mokykloje, pirmame kurse man netiktai prasidjo didiausias bronchitas, kur niekuo nesisek igydyti. Vyriausias sanitarins dalies gydytojas su gailesiu mane irdamas pasak: - Broleli, tu, atrodo, susirgai tuberkulioze.

Tuberkuliozs gydytojai nenustat, taiau jokie vaistai nepadjo. Gydytojai nutar komisijon nesisti, palikti visa kaip buv, - gal organizmas pats isikapstys.

Ir i tikrj po kiek laiko viskas prajo savaime. A paskui analizavau, kas Kai mogus pranta kitus smerkti, blogai apie juos galvoti, - kenia kepenys. Jei mogus k nors nuskriaud arba jis pats danai plyksteli i nuoskaudos - kenia irdis. Jei mogus danai pyksta ne tik ant artimj, bet ir ant savs, ant situacijos - kenia skrandis.

Didiausio masto nuoskaudos pasireikia subtiliajame lygmeny nepastebimai, taiau vis atplaukianiomis bangomis. Ir kuo platesnis pretenzij mastas, tuo pavojingiau. Kai mogus nuolat nepatenkintas aplinkiniu pasauliu, savo likimu, kai jis nuolat vidujai iauiasi prie bet koki nepalanki situacij, nuoskaudos sigrauia paias sielos gelmes, ir daniausiai tai baigiasi plaui viu.

Geriausiu atveju atsiuniama tuberkulioz arba nesibaigiantys bronchitai ir plaui udegimai. Pirmaisiais metais man nesinorjo bti Suvorovo mo kykloje. Nepatiko ten grieta tvarka, tai, kad vyresnieji emino jaunesniuosius, jgos kultas, nors ten buvo lengviau negu sovietinje, o dabar - Rusijos armijoje, kur patyios, prievartavimai ir savival didesn negu kaljimuose. Pasirodo, plaui vys - tai protesto prie mus supant pasaul forma. Tai pats blogiausias kovos bdas. Ne iorins, o vidins kovos.

Ir kuo daugiau mogus jauiasi skaudiamas, smerkia aplinkin pasaul vidujai, tuo stipriau sulydoma iors apsauga.

Viskas prasidjo nuo paprasiausi petyni". Jo snus nesmarkiai apkl savo konkurent, ir petyns jau jo galop. Staiga j sukaust nesuprantama baim, jis nebegaljo n rankos pajudinti. Jo prieininkas, pamats, kad jis kako persigando, prioko ir skl keliskart jam per veid, taiau tas negaljo n krustelti. Ir vliau, vis muamas, apipilamas patyiomis, atsakyti tuo paiu jis negaljo.

Jis nusprend, kad tai patologija, rimta liga, taiau baim inykdavo, kai jaunuolis bdavo vienas.

EFKA 3777 PDF

LAZAREVAS KARMOS DIAGNOSTIKA PDF

.

IRFU 014 PDF

Sergej Lazarev

.

A CERTAIN SLANT OF LIGHT BY LAURA WHITCOMB PDF

Lazarevas. Karmos diagnostika

.

DESCARGAR GUIAS PIGGYBACK PDF

lazarevas .Karmos.diagnostika.1997 Krantai

.

Related Articles