DON KICHOTAS KNYGA PDF

Yin Yoga Teachers This directory contains the names and contact libro contabilidad de costos polimeni for yoga teachers and studios outside the United States who offer Yin Yoga classes and October 17, 6: Descargar Libor de costo ralph polimeni y muchas otras obras en pdf, doc, y contabbilidad gratis. Our suggestion engine uses more signals but entering a few keywords here will rapidly give you great content to curate. Farming Communities found by Smithsonian Search metadata Search full text of books Search TV captions Search archived web sites Advanced Search With so many points of interest, things to do and beautiful beaches, Bali will definitely delight you. Click Download or Read Online button to get telemetry principles book. To subscribe, click here.

Author:Shakalkis Mizahn
Country:Egypt
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):4 December 2014
Pages:453
PDF File Size:20.10 Mb
ePub File Size:17.81 Mb
ISBN:296-1-76354-146-1
Downloads:80875
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KagadalTai pereinamasis laikotarpis nuo vidurami prie naujj ami epochos. Tam, kad galtume pradti kalbti, kuo Don Kichotas yra renesansikas, reikia pirmiausia aptari Renesanso literatros iskirtinius bruous. Renesanso literatros bruoai Renesanso mogus, o tuo paiu ir charakteris literatroje, - humanistas, kurio siekis tobulinti mog, j lavinti.

Humanist pagrindinius principus atspindi j teiginiai apie keturias egzistencijos pakopas - egzistuoti kaip akmeniui, gyventi kaip augalui, jausti kaip arkliui ir suprasti kaip mogui. Tai atved prie to, kad literatra tampa nebe ini, isilavinimo altinis.

Ji kuriama palinksminti mog, padaryti jo gyvenim smagesn. Renesanso raytojai vaizduoja tokius mones, kokius mato gyvenime realistikai. Smagaus gyvenimo noras priveria raytojus pavelgti mog i juokingos puss, net kilns individo poelgiai ijuokiami ir tampa skaitytoj akyse apgailtinais.

Tiek juokas, tiek satyra, tiek kania naudojamos siekiant estetikos, smagumo, linksmesnio gyvenimo, kas ypa trauk skaitytojus. Gyvenim valdo pats mogus, jo prigimtis, jo elges lemia aplinkybs, jo charakteris nepriklauso nuo aplinkos. Individas siekia isikovoti tau viet po saule, patogi viet pasaulyje. Renesansui bdingi neryks tikrovs kontrai, susiliejantys su fantastika. Pirmenyb teikiama emikiems moni interesams, natrali instinkt pasireikimas, diaugsmas, pasitikjimas ir optimizmas; poetizuojama laisv.

Jis neprarads natralumo. Vaizduojama fantastikos mogaus galimybs, pabriamas sumanumas, maiktumas, iradingumas, vikrumas. Bdinga pastoralin tematika Renesanso pabaigoje.

Suprieinama tikrov ir idealai. Charakteriams bdingas prietaringumas, individualumas, dinamikumas. Stiliuje derinami buitiniai ir fantastiniai pradai, naudojami mitologiniai, bibliniai siuetai, folkloro tradicijos, siekiama menins harmonijos. Nra aikios ribos tarp komikumo ir tragikumo. Kalbos stiliui bdingas humoras, satyra, groteskas. Raytojai mgo suplakti vairiusstilius vien. Don Kichotas ne paprastas Renesanso epochos krinys Kritikai nesutaria dl Servanteso romano tiksl.

Vieni jame velgia fantastik riteri roman parodij, antri sunykusios ispan bajorijos nenaudingumo demaskavim ir tos bajorijos igarbinim ir iauktinim, treti jame mato didelio idealisto tragedij, susidrus su pilko gyvenimo kasdienybe, ketvirti dviej amin tip idealisto ir realisto vaizdavim komika forma. Don Kichotas ne tik Renesanso epochos krinys, kartu jis yra reakcija, pasiprieinimas kai kurioms Renesansui bdingoms tendencijoms.

Viena i j beprotikas riterini roman populiarumas, taps tarsi liga. Pasak paties autoriaus, Vienintelis mano trokimas buvo atgrasyti mones nuo klaiki bei melaging riteri istorij, kurios mano tikrojo Don Kichoto pakirstos, jau susverdjo ir netrukus grius visikai. Don Kichotas buvo paraytas kaip riterini roman parodija, ijuokianti j netikrovikus svaiiojimus bei absurdikus nuotykius. Tai vienas humorikiausi pasaulins literatros roman, savo parodija sudavs didel smg fantastinei literatrai.

Nuo tol visokie burtininkai, nyktukai, milinai, slibinai ir avantiros tapo nebe madingi ir inyko pasilikdami tik pasakose. Neorginals ir abloniki nuotykiniai riteri romanai, utvind literatr, privert mones pasigesti joje gyvenimo tiesos ir psichologijos.

Taiau doc. Griniaus nuomone, Servantesas nebuvo prie visus riterinius romanus, o tik prie tuos, kurie neturjo jokios menins verts, kurie tada tebuvo komercin ir grynai pramogin literatra. Tai rodo tai, kad pats autorius pasirinko savo kriniui riteri romano anr, o jo siekis tebuvo isakyti savo poir mados literatr, gadinani skaitytoj skon. Pats autorius savo romane vaizduoja riterini roman deginim, taiau ne vis, o tik atrinkt kaip menikai nevertingi.

Literatrikai ger ir blog roman atskyrim Servantesas irykina klebono ir kanauninko pokalbyje apie roman ir komedij gerum ir blogum. Tas pokalbis tarsi literatrins kritikos ir estetikos gaballis, kur Servantesas idsto savo pairas roman ir komedij. Nors Servantesas ijuok Don Kichot, o tuo paiu ir Renesanso mog u neproting roman skaitytoj, taiau suteik jam nemaai patraukli mogaus-idealisto bruo. J autoriui neteko toli iekoti pats autoriaus gyvenimas toks pat pilnas nuotyki, pats autorius idealistas kovoja kare kaip drsiausias karygys, taiau kaip atpild suluoina visam gyvenimui kairij rank, papuola piratams nelaisv.

Jis vienas populiariausi to raytoj, taiau pats gyvena apgailtinam skurde. Autoriaus, tarsi paio Don Kichoto Lidnojo Vaizdo riterio svajons ir idealai susiduria su skaudia tikrove. Juo toliau autorius pasakoja apie savo heroj, juo labiau j ijuokia, taiau kartu suteikia daugiau skaitytojui mielo idealisto bruo kilni herojaus sieki, gilios iminties, monikumo. Jo kalbos avi klausytojus, jose pilna kilnios humanistins iminties. Don Kichotas yra tikras Renesanso mogus labai apsiskaits, gerai imanantis istorij, politik, muzik, literatr tai matyti i kalb, kurias jis mgo sakyti , laikosi etiketo ir ino visas mandagumo taisykles.

Matyti, kad jis imano kalbos dalykus, kaip dera isilavinusiam Renesanso mogui, moka sensias lotyn ir graik kalbas. Don Kichoto tikslas ginti nuskriaustuosius, saugoti teisingum. Jis negali tiesiog sdti, jam btina veikti, o jei kas nepavyksta, jis usidega renesansiku optimizmu, guodia ne tik save, bet ir savo bendrayg San Pans: Nenusimink, drauge, Dievas ms neapleis. Jis maitina vabzdius, kirminus ir visokius gyvius ore ir vandenyje, maitins Jis ir mus, kas Jo garbei gyvename ir veikiame.

Jo neatbaido nei tai, kad dl savo ideal jam tenka ypa skaudiai nukentti: malno sparnai sulauo jam onkaulius, piemenys apmto akmenimis, smuklje per mutynes netenka dant. Kadangi tikrov jis suvokia kitaip negu visi mons, jo ygiai tampa ne tik beprasmiki, bet ir alingi. Idealisto dalia yra daug kentti, visi didieji idealistai monijos paangos krjai daug kentjo, buvo persekiojami, todl tai Don Kichoto siekis.

Juo labiau riteris kenia, tuo doresn jo irdis tampa. Jokios nesekms, niekas negali priversti idealisto atsiadti savo sieki. Netgi mirties akivaizdoje Don Kichotas negali pripainti, kad Dulsinja, jo irdies dama, jo idealas, nra graiausia moteris pasaulyje.

Tikram idealistui gyvenimas turi prasms tol, kol jis gyvai tiki savo idealu, ir kad, jo neteks, priverstas jo atsisakyti ar anuo jo atskirtas, idealistas turi mirti moralikai arba fizikai. Taiau Don Kichoto idealizmas yra nesuderinamas su realybe. Jis atnea blogo ne tik jam paiam, bet ir aplinkiniams. Herojus, gyvendamas vaizduotje susikurtame pasaulyje, siekia pakeisti pasaul, priartinti j prie savo ideal, o ne pats prisiderinti prie tikrovs.

Taiau argi verta taikytis prie tokio gyvenimo, kur viepatauja egoizmas, iaurumas, kur gerai jauiasi visokie smuklininkai, j mergos, mul varovai ir kiti kasdienins tikrovs vaidintojai. Pasak doc. Griniaus, i vienos puss guosdamas save, o i kitos puss, nordamas negailestingai nuplti roini iliuzij udangal didij ir maj bajor aki, Servantesas Don Kichoto literatrin parodij ivyst satyrin, demaskuojani idalg kritik.

Lidnojo Vaizdo riterio iliuzij ir haliucinacij nuolatinis suduimas iauri tikrov tapo pajuoka i idalg negrtamos praeities svajoni ir kvietimu realj gyvenim. Juokingi Lidnojo Vaizdo riterio poelgiai turjo demaskuoti ididij idalg bergdi dykaduoniavim. Kad ir juokingai perdtas, Don Kichoto idealizmas turjo priminti idalgms j egoizm. T egoizm, valgio, pinig ir valdios trokim ypa purjo pabrti ginklaneio Sanos Panco svajons ir usimojimai gauti valdyti sal.

Laisvs trokimas idealist bei renesanso bruoas, todl Don Kichotas tol laimingas, kol bastosi po pasaul. Kai apsigyvena kunigaikio dvare, riteris pradeda nerimti. Apleids dvar ir ijojs laukus, jis tampa vl laimingas. I vis grybi, kuriomis dangus apdovanojo mones, be abejo, brangiausia yra laisv: visos brangenybs, kurios slypi emj ir vandenyse, negali jai prilygti.

Dl jos, kaip dl garbs, mes turime statyti pavoj savo gyvyb. Laisvs prieingyb, eminanti vergyst, kaip tik yra viena didiausi blogybi Nors ir sukarikatrintas, bet vienu atvilgiu artimesnis Renesanso dvasiai yra Sano.

Tai realus gyvenimo mogus, smagum myltojas materialistas, egoistas. Jei Don Kichotas savo irdyje ir savo idealais yra poezijos atstovas, tai Pansa prozos atstovas, kno mogus. Dvasios gyvenimas jam svetimas. Pansa apskritas, riebus, kaip tie, kurie mgsta maa galvoti, bet daug valgyti. O gerti, valgyti gerai isimiegoti, sunkiai nedirbti yra tikrieji jo siekimai. Kai ponas kaunasi, ginklaneys ieko pas nugaltuosius ko nors uksti ir atsigerti.

Jis ypa vengia fizinio skausmo, jo alinindamasis, net ksinasi prie savo pon. Jo didiausia svajon gauti valdyti sal. Tada isipildyt jo idealas miegoti, valgyti, nieko neveikti. Tik tas viliojs paadas privert nepaslank Pans ivykti kelion kartu su Don Kichotu.

Bet sala yra idealisto prasimanymas. Tuo prasimanymu idealistas suavi, sugundo materialist. I pradi Sano niurna, keikia nuotykius, bet juo ilgiau jis gyvena su idealistu, juo materialistas idealist labiau pamilsta. Jis pradeda girti kilni pono ird. Pono nurodym besiklausydamas, Sano-gubernatorius tikrai parodo iminties, teisingumo.

Ginklaneys, taps gubernatoriumi, pamato, kad kiekvienas turi uimti toki viet, kokiai jis tinka, nes nra darbo, kuris bt garbingesnis u kit. Palikdamas sal, materialistas idealistas Pansa nieko nepasiima. Nuogas, sako, atjau, nuogas ieinu. Ar bt Pansa taip galvojs, jei nebt pirma bendravs su idealistu? Kai Sano nebenori jokios salos valdyti, net ir tada jis nebesiskiria nuo Don Kichoto. Realistas pamilo Lidnojo Veido riter. J mirtant ginklaneys guodia, sakydamas, kad netrukus jiedu vl keliausi nuotyki iekoti, ir joki slyg jau nebekelia.

Ispan renesanso literatrai bdingas mistikos ir idealizmo prieingyb realizmas, atskleidiamas per iurp natralizm. Todl Servantesas alia idealisto Don Kichoto vaizduoja materialist San Pans tingin, valgyti ir miegoti mgstant ir turt geidiant charakter. Jo lpomis raytojas taip pat kritikuoja, moko, juokina savo skaitytojus.

Taip Servantesas sujung du kratutinumus idealizm ir realizm. Idealistas ir materialistas du tipai, kurie pasiliks amini.

LEITCH SPG 1601 PDF

Knyga Don Kichotas

.

UMTS SIGNALING KREHER PDF

Išmoningasis hidalgas Don Kichotas iš La Mančos (Mokinio skaitiniai)

.

CAUTIVA Y SEDUCIDA DESCARGAR PDF

Don Kichotas ir Šv. Pranciškus Asyžietis šių dienų vartotojiškoje visuomenėje

.

BUYOLOGY MARTIN LINDSTROM FREE PDF

Uždarbis.lt: Knygą Don Kichotas - Uždarbis.lt

.

Related Articles